IMG_3371 IMG_3372 IMG_3373 IMG_3374 IMG_3375 IMG_3376 IMG_3377 IMG_3378 IMG_3379 IMG_3381 IMG_3382 IMG_3383 IMG_3384 IMG_3385 IMG_3386 IMG_3387 IMG_3388 IMG_3389 IMG_3390 IMG_3393 IMG_3394 IMG_7051 IMG_7052 IMG_7053 IMG_7054 IMG_7055 IMG_7056 IMG_7057 IMG_7058 IMG_7059 IMG_7060 IMG_7061 IMG_7062 IMG_7063 IMG_7064 IMG_7065 IMG_7066 IMG_7068 IMG_7069 IMG_7070 IMG_7071 IMG_7072 IMG_7073 IMG_7074 IMG_7075 IMG_7076 IMG_7077 IMG_7078 IMG_7079 IMG_7080 IMG_7081 IMG_7082 IMG_7083 IMG_7084 IMG_7085 IMG_7090 IMG_7091 IMG_7092 IMG_7093 light box viewerby VisualLightBox.com v5.9
พล.อ.บัญชรฯสำรวจที่รร.บ้านราษฎรพัฒนา เมื่อ 21 พค 56

1.จากมติคณะกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทยประจำปี 2555 เมื่อ 27 มี.ค.56 มีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท ในการปรับปรุงอาคารเรียนให้กับ รร.บ้านราษฎร์พัฒนา ดอยแม่สลอง จ.ว.เชียงราย และที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า ควรทำให้เป็น โรงเรียนต้นแบบของมูลนิธิรักเมืองไทย

2.พล.อ.บัญชร ชวาลศิลป์ กรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย จึงได้เดินทางไปยัง รร.ราษฎร์พัฒนา ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในวันที่  2556 เพื่อสำรวจพื้นที่การก่อสร้าง  และจัดการประชุมชี้แจงหาแนวทางในการช่วยเหลือ โดยได้หารือขั้นต้นกับ นายถนัด แสงพันธ์ ผอ.รร.ราษฎร์พัฒนา รวมถึงคณะกรรมการต่าง ๆในหมู่บ้าน อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน,ประธาน อบต.,ประธานกรรมการสถานศึกษา อันเป็นผู้แทนของประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้เคียงโรงเรียนจำนวน 3 หมู่บ้านคือ บ.อาแบ ,บ.อาแหละ,และบ.น้ำ 

พร้อมกันนั้นได้นำผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทรูวิชั่น ช่อง TNN2 ไปถ่ายทำบันทึกเทปสถานที่สภาพทั่วไปของโรงเรียนราษฎร์พัฒนาที่ขาดความช่วยเหลือจากสังคม ความเสียสละของคณะครูทุกคนที่ยอมอุทิศตนมาสอนสั่งนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ลำบากยากไร้ในความเป็นอยู่และการเดินทาง และความทุรกันดารของเด็กนักเรียนตัวเล็กๆ ในการเดินทางไปเรียนหนังสือ เพื่อนำไปออกอากาศในรายการ “รักเมืองไทย” ในหัวข้อ “โรงเรียนดอย”  , “ครูดอย” , และ “นักเรียนดอย” เพื่อให้สังคมได้รับทราบต่อไป