ข้อบังคับมูลนิธิฯ

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทยชุดปัจจุบัน
 
ฯพณฯ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ิ์
.
๑.
พลเอก มงคล
อัมพรพิสิฏฐ์
ประธานกรรมการ
.
๒.
นายอารีย์
วงศ์อารยะ
รองประธานกรรมการ
.
๓.
คุณหญิงวรรณา
สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ
.
๔.
พลเรือเอก ประเจตน์
ศิริเดช
กรรมการ
.
๕. นายผัน จันทรปาน กรรมการ
.
๖.
นายชนะศักดิ์
ยุวบูรณ์
กรรมการ
.
๗.
นายบัญญัติ
จันทร์เสนะ
กรรมการ
.
๘.
นายอนุชา
โมกขะเวส
กรรมการ
.
๙.
ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์
โลหะชาละ
กรรมการ
.
๑๐.
นายวีระศักดิ์
วงษ์สมบัติ
กรรมการ
.
๑๑.
พลเอก บุญสร้าง
เนียมประดิษฐ์
กรรมการ
.
๑๒.
พลเรือเอก สถิรพันธุ์
เกยานนท์
กรรมการ
.
๑๓.
พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา
กรรมการ
.
๑๔.
พลอากาศเอก ประจิน
จั่นตอง
กรรมการ
.
๑๕.
นายกมล รอดคล้าย กรรมการ
.
๑๖.
พลเอก วินัย ภัททิยกุล กรรมการ
.
๑๗.
นายกฤษฎา บุญราช กรรมการ
.
๑๘.
พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป กรรมการ
.
๑๙.
พลเอก บัญชร
ชวาลศิลป์
กรรมการและประชาสัมพันธ์
.
๒๐.
นายสมพันธ์
จารุมิลินท
กรรมการและปฏิคม
.
๒๑.
นายชเยนทร์
คำนวณ
กรรมการและหารายได้
.
๒๒.
นายบดี
จุณณานนท์
กรรมการและเหรัญญิก
.
๒๓.
พลเอก เรืองโรจน์
มหาศรานนท์
กรรมการและเลขาธิการ
.
๒๔.
พลตรี ภุชพงศ์
พงษ์ศิริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
.
๒๕.
พลตรี พิศณุ
พุทธวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
 

ปรับปรุง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 Untitled Document
 
หน้าแรก
l
เกี่ยวกับมูลนิธิ
l
l
l
l
แผนงานและโครงการ
l
l
l
.
   
 - ประวัติความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมายที่ชัดเจน
- เบลเซอร์สีเลือดหมู
 
            - ผลการดำเนินการที่สำคัญ
- โรงเรียนในโครงการ