ข้อบังคับมูลนิธิฯ

ตั้งแต่ปี๒๕๓๙ -  ๒๕๕๓

.
ลำดับ
ปี พ.ศ.
ผลงาน
งบประมาณ (บาท)
๑.

ปี ๒๕๓๙/๒
๒๗ มิ.ย.๓๙

- รร.วัดแหลมจาก ต.ปากสอ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา
- รร.จารย์ตำรา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

๒,๔๕๔,๐๐๐.๐๐
๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

.
๒.

ปี ๒๕๔๒
๑๖ พ.ย.๔๒

- รร.บ้านจันทัย  อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
.
๓.

ปี ๒๕๔๓
๓๐ พ.ย.๔๓

- อุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน ๒๐ รร.
- บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผ่านมูลนิธิรัฐบุรุษฯ

๑,๓๕๕,๑๒๒.๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

.
๔.

ปี ๒๕๔๔
๔ มี.ค.๔๕

- บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี
- บริจาคเงินช่วยเหลือสมาคมนิยมไทยใน การจัดละครการกุศล

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

.
๕.

ปี ๒๕๔๕
๓๑ มี.ค.๔๖

- บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

.
๖.

ปี ๒๕๔๖
๒๖ มี.ค.๔๗

- สร้างอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านคอลอ มุดอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ผ่าน ทภ.๔
- สร้างอาคารเรียนรักเมืองไทย รร.บ้านโคก งาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
- ซ่อมแซม รร.รักเมืองไทย บ้านแม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
- ซ่อมแซม รร.รักเมืองไทย บ้านโค้งประดู่กิ่ง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
- ซ่อมแซม รร.รักเมืองไทย บ้านคชาธาร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

๒,๔๓๖,๕๐๐.๐๐
๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐
๙๐,๐๐๐.๐๐
๔๒,๗๕๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐

.
๗.

ปี ๒๕๔๗
๒๘ มี.ค.๔๘

- สร้างห้องสมุด รร.เปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
.
๘.

ปี ๒๕๔๘
๒๗ มี.ค.๔๙

-  ซ่อมแซมหอสมุด ๕ แห่ง ที่ถูกลอบวางเพลิง จ.สงขลา
* รร.ชุมชนบ้านนากัน อ.สะบ้าย้อย
* รร.ชุมชนบ้านลำไพล อ.เทพา
* รร.ชุมชนบ้านตาแปด อ.เทพา
* รร.ชุมชนบ้านคงคาสวัสดิ์ อ.เทพา
* รร.ชุมชนบ้านนาหว้า อ.จะนะ

๕,๖๖๕,๒๐๐.๐๐
.

๙.

ปี ๒๕๔๙/๑
๗ ส.ค.๔๙

- บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคใต้ไปแล้ว
- บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ
- บริจาคสนับสนุนสมาคมกีฬายิมนาสติก แห่งประเทศไทย

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๔๐,๐๐๐.๐๐

.
๑๐.

ปี ๒๕๔๙
๒๙ มี.ค.๕๐

* ซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ถูกลอบวางเพลิงใน จ.กำแพงเพชร
* บริจาคเงินซื้อและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ให้ รร.รักเมืองไทย ๔ รร.

๕๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๔๖๑,๓๔๕.๐๐

.
๑๑.
ปี ๒๕๕๐

- สนับสนุนโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” สร้างปอเนาะต้นแบบ จ.ยะลา,ปัตตานี และ นราธิวาส ๓ แห่ง
- บริจาคสร้างกำแพงวัดพุทธมงคล ต.อัยเยอเลง อ.เบตง จ.ยะลา
- ก่อสร้างอาคารเรียน รร.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๑,๗๖๐,๗๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐

.
๑๒.
ปี ๒๕๕๑

- ร่วมกองบัญชาการกองทัพไทย ซ่อมแซม อาคารเรียนโรงเรียนรักเมืองไทย ๑๘ โรงเรียน

๔,๗๐๙๗๔๑
.
๑๓.
ปี ๒๕๕๒

- ซ่อมแซมอาคารโรงเรียนวัดหัวป่า ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
- สนับสนุนโครงการสวนประวัติศาสตร์ และ พิพิธภัณฑ์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จ.สงขลา

   

๑,๒๐๘,๘๕๖
๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๔.
ปี ๒๕๕๔ ผลการดำเนินการซ่อมแซม รร.รักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๕๔

- รร.บ้านท่าดินแดง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- รร.บ้านฉางเกลือ อ.เมือง จ.ตราด งานปรับปรุงถนน
- รร.บ้านท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โครงการศูนย์การเรียนรู้ฯ
- รร.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงาน งานซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ
- รร.บ้านน้ำลาดน้อย อ.สวี จ.ชุมพร งานซ่อมแซมอาคารเรียน
- รร.ลำทะเมนไชยพิทยาคม อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา งานก่อสร้างศาลา ฯลฯ


๑๓๓,๔๕๕
๑,๘๒๘,๑๓๒
๑๑๐,๑๐๐
๑,๒๒๐,๑๗๐
๑๒๘,๖๖๓
๓,๘๘๙,๖๒๘

.
 


 
 Untitled Document
 
หน้าแรก
l
เกี่ยวกับมูลนิธิ
l
l
l
l
แผนงานและโครงการ
l
l
l
.
   
 - ประวัติความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมายที่ชัดเจน
- เบลเซอร์สีเลือดหมู
 
            - ผลการดำเนินการที่สำคัญ
- โรงเรียนในโครงการ