ข้อบังคับมูลนิธิฯ

ขณะนี้ท่านอยู่ในหัวข้อทุน :

   ...ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในหมู่เด็กและเยาวชนผู้จะต้องเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จึงทุ่มเทสนับสนุนการศึกษา ในทุกโอกาสที่จะกระทำได้ และหนึ่งในความพยายามของท่านคือ การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งท่านถือปฎิบัติมาช้านานกระทั่งทุกวันนี้ จนมีผู้รับทุนจากท่านเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ หลายคนจบการศึกษาแล้วประกอบอาชีพหลากหลาย เป็นกำลังสำคัญของชาติ มีทั้งผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง นักธุรกิจ ศิลปิน ฯลฯ รวมทั้งเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมาก ที่ยังคงรับการศึกษาอยู่ในระดับต่างๆ ทุกวันนี้

      หนังสือ “บันทึกความรู้สึกผู้รับทุนการศึกษา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกองบัญชาการทหารสูงสุดเมื่อ พ.ศ.2543 ครั้ง พลเอก มงคล อัมพรพิสิฎฐ์ เป็นผู้บัญชาการ ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งใน “อารัมภบท” เกี่ยวกับความรู้สึกของผู้รับทุนว่า.. “หลายท่านได้จบการศึกษาออกรับราชการและประกอบสัมมาชีพแล้ว และอีกจำนวนมากยังคงรับการศึกษาอยู่ บุคคลเหล่านี้ล้วนมีความรู้สึกที่ตรงกันอยู่ 2 ประการคือ

      ประการแรก ความซาบซึ้งในพระคุณที่ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสุลานนท์ ได้ให้ความเมตตาและอนุเคราะห์ จนพวกเขาสามารถเอาชนะความขาดแคลน อันเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งในการศึกษาและกล่าวกันว่าท่านเป็นบุพการีคนหนึ่งของพวกเขา จึงเรียกท่านว่า “ป๋า” อย่างเปี่ยมในหัวใจ ซึ่งหากไม่มีป๋า พวกเขาก็ไม่มีวันนี้ ในชีวิต

      ประการที่สอง ความรู้สึกที่ตรงกันและฝังลึกอยู่ในสำนึกของทุกคน ก็คือความพยายามที่จะทดแทนพระคุณแก่ป๋าของพวกเขา ซึ่งทุกคนล้วนตะหนักดีว่า ป๋ามิได้ต้องการผลตอบแทนใดๆ เลย ดังนั้น พวกเขาจึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะปฎิบัติตามแนวทางที่ป๋ายึดมั่นมาตลอดชีวิตในอุดมการณ์สั้นๆ แต่กินใจที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” พวกเขาจึงขอทดแทนพระคุณป๋าด้วยการกระทำและยึดมั่นแต่ความดี เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ”

     เว็บไซต์ส่วนนี้จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อและข้อมูลของผู้รับทุนการศึกษาจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รวมทั้งต้องการให้เป็นศูนย์รวม ของผู้รับทุนทั้งหลายในอันที่จะรวมพลังกัน “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ต่อไป.

 

ขณะนี้ท่านอยู่ในหัวข้อทุน : กรุณาเลือกหัวข้อทุน
ชื่อ - นามสกุล ปัจจุบันศึกษา/สถานที่ทำงาน รายละเอียดทุนการศึกษาที่ได้รับ สถานที่อยู่ปัจจุบัน
       
 
 
 
 Untitled Document
 
หน้าแรก
l
เกี่ยวกับมูลนิธิ
l
l
l
l
แผนงานและโครงการ
l
l
l
.
   
 - ประวัติความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมายที่ชัดเจน
- เบลเซอร์สีเลือดหมู
 
            - ผลการดำเนินการที่สำคัญ
- โรงเรียนในโครงการ